ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ÕËêàé ÁîÇð¿çð ò¾ñ¯º À°çï¯× ù ×Ëð ÷ðÈðÆ  é¯Çàà ÜÅðÆ  Õðé Çòð°µè Õð å¶ ÁÅìÕÅðÆ ÇòíÅ× ÇÖñÅë ÃÖå ÕÅðòÅÂÆ çÆ Ú¶åÅòéÆ

Ú¿âÆ×ó·, CA ÜéòðÆ:

ê¿ÜÅì ç¶ î°µÖ î¿åðÆ ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø é¶ À°çï¯× ù ÇÕö òÆ åð·» ç¶ ×Ëð ÷ðÈðÆ Õð Áé¹îÅé é¯Çàà ÜÅðÆ  Õðé ñÂÆ Õð å¶ ÁÅìÕÅðÆ ÇòíÅ× ç¶ ÇÕö òÆ ÁÇèÕÅðÆ Çòð°µè ÃÖå ÕÅðòÅÂÆ çÆ Ú¶åÅòéÆ Çç¾åÆ þÍ

        î°µÖ î¿åðÆ é¶ ÇòíÅ× ò¾ñ¯º Õ¯ÂÆ òÆ ×Ëð ÷ðÈðÆ é¯Çàà ÜÅðÆ éÅ Õðé ù ïÕÆéÆ ìéÅÀ¹ä òÅÃå¶ Õð Áå¶ ÁÅìÕÅðÆ ÕÇîôéð ù ÁÅÇÖÁÅ þÍ À¹é·» é¶ àËÕà ÇòíÅ× ù ï¯× ÁæÅðàÆ çÆ Á×ÅÀ¹º êÌòÅé×Æ ç¶ éÅñ ÜÅðÆ ÕÆå¶ ÃÅð¶ é¯Çàû ù ÁÅêäÆ ê¯ðàñ ÃÈÚÆ ÇòÚ ê¯Ãà Õðé ñÂÆ òÆ Çéðç¶Ã Ççµå¶ Ôé å» Ü¯ À°çï¯× çÆ Ã¿å°ÃàÆ Áé¹ÃÅð ÇÕö òÆ À¹ÕÅÂÆ ù ùèÅÇðÁÅ ÜÅ ÃÕ¶Í

          À°é·» é¶ B@AI-B@ ç¶ ÃÈìÅÂÆ ìÜà ù Á¿Çåî ðÈê ç¶ä 寺 êÇÔñ» òëç ç¶ éÅñ Û¶åÆ ÔÆ ÇÂÕ îÆÇà¿× Õðé ñÂÆ Çò¾å î¿åðÆ ù ÁÅÇÖÁÅ þ å» Ü¯ À¹é·» ç¶ ÇòÚÅð» ù åòܯ Çç¾åÆ ÜÅ ÃÕ¶Í

          ÇÂÔ Çéðç¶ô î¹¾Ö î¿åðÆ é¶ À¹Ã ò¶ñ¶ ÜÅðÆ ÕÆå¶ Üç¯ ê¿ÜÅì êÌç¶ô òêÅð î¿âñ çÅ ÇÂ¾Õ òëç ÃÈì¶ Çò¾Ú À¹çï¯× ù ùÖÅñÅ ìéÅÀ¹ä ñÂÆ î¹¾Ö î¿åðÆ çÅ è¿éòÅç Õðé ÁÅÇÂÁÅÍ

          ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø é¶ ÁÅêäÆ ÃðÕÅð ò¾ñ¯º òëç ù Ôð ÃÇÔï¯× Áå¶ Ãîðæé ç¶ä çÅ íð¯ÃÅ ÇçòÅÇÂÁÅÍ À¹é·» é¶ ñ¿Çìå ê¶ òËà Áå¶ ÜÆ.ÁËÃ.àÆ çÆ À¹çï¯× ù î¹ó í¹×åÅé çÆ êÌÇÕÇðÁÅ Ô¯ð å¶÷ Õðé ñÂÆ ÁÅìÕÅðÆ Áå¶ Õð ÇòíÅ× ù ÁÅÇÖÁÅÍ

          ÇòÚÅðÕ Áé¹îÅé ô°ðÈ ÕðÕ¶ ÃÅð¶ ìÕÅÇÂÁÅ àËÕà î°ñ»Õä ç¶ Õ¶Ã» çÅ ÇéêàÅðÅ Õðé çÆ òëç çÆ ì¶éåÆ ç¶ Ãì¿è ÇòÚ ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø é¶ ÇÂà êÌÃåÅò çÆÁ» ÿíòÅéÅò» çÅ ÜÅÇÂ÷Å ñËä ñÂÆ ÇòíÅ× ù ÁÅÇÖÁÅÍ ÇÂñËÕàÌÅÇéÕ ò¶Á Çìµñ ìäÅÀ°ä ñÂÆ Û¯à çÆ ÃÆîÅ òèÅÀ°ä çÆ î¿× Òå¶ î°µÖ î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÜÆÁËÃàÆ Õ½ºÃñ Õ¯ñ ÇÂÃ î°µç¶ ù À°áÅÀ°ä׶Í

          ÃÈìÅÂÆ ÕËàñëÆâ ÁËÕà ç¶ çÅÇÂð¶ ÇòÚ ÁÅÇÂñ ëÆâ ù ôÅîñ Õðé ç¶ î¹¾ç¶ ç¶ Ã¿ìè Çò¾Ú ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø é¶ ÇÂà êÌÃÅåÅò çÅ å¹ð¿å ÜÅÇÂ÷Å ñËä ñÂÆ ÇòíÅ× ù ÁÅÇÖÁÅÍ

          ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø é¶ ÁÅêä¶ Çòô¶ô êÌî°µÖ ÃÕµåð ù ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ À¹Ô E ð¹ê¶ êÌåÆ ïÈÇéà 寺 ò¾è ÇìÜñÆ Çì¾ñ ÁÅÀ¹ä ç¶ î¹¾ç¶ ù دÖäÍ ÇÂÔ î¹¾çÅ òëç é¶ î¹¾Ö î¿åðÆ ç¶ ÇèÁÅé Çò¾Ú ÇñÁ»çÅÍ

òøç ç¶ î¹¾ÖÆ ÇêÁð¶ ñÅñ öá é¶ ÃÈì¶ Óå¶ æ¯ê¶ ׶ CA@@@ Õð¯ó ð¹ê¶ ç¶ ÁéÅÜ ç¶ î¹¾ç¶ ù ÃëñåÅê¹ðä À¹áÅÀ¹ä ñÂÆ î¹¾Ö î¿åðÆ çÆ êÌô¿ÃÅ ÕÆåÆÍ À¹é·» é¶ ÃÈì¶ Çò¾Ú À¹çï¯× ù Ô¯ð Ô¹ñÅðÅ ç¶ä òÅÃå¶ î½ÜÈçÅ ñ¾ØÈ ÇÂÕÅÂÆÁ» ù Ô¯ð Çò¾åÆ ÇðÁÅÇÂå» ç¶ä ñÂÆ òÆ î¹¾Ö î¿åðÆ ù ì¶éåÆ ÕÆåÆÍ

          ÇêÛñ¶ ç¯ ÃÅñ» 寺 ÃÈì¶ ÇòµÚ Ô»-ê¾ÖÆ ÃéÁåÆ îÅÔ½ñ êËçÅ Õðé ñÂÆ î°µÖ î¿åðÆ çÆ ôñÅØÅ Õðç¶ Ô¯Â¶ öá é¶ ê¿ÜÅì ù Çëð 寺 Ö°ôÔÅñ ìäÅÀ°ä ç¶ ÃðÕÅð ç¶ ïåé» ÇòµÚ Ôð ÃÇÔï¯× ç¶ä çÅ íð¯ÃÅ ÇçòÅÇÂÁÅÍ

          îÆÇà¿× ç½ðÅé ÃÈì¶ Çò¾Ú òêÅðÆÁ» ç¶ Ç÷ñ·Å ì¯ðâ î°ó ððÜÆåÆ Õðé ñÂÆ î°µÖ î¿åðÆ ù ì¶éåÆ ÕÆåÆ Áå¶ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ À¹é·» é¶ Á¿ÇîÌåÃð ÇòÖ¶ ÃîðÇêå ÃàÆñ ïÅðâ ÃæÅêå Õðé ñÂÆ òÆ ì¶éåÆ ÕÆåÆÍ ÃðÇÔ¿ç Çò¾Ö¶ ë¯Õñ ê¹ÁÅÇ¿à ÃæÅêå Õðé Áå¶ Û¯à¯ òêÅðÆÁ» ñÂÆ ìÆîÅ ÃÕÆî ñÅ×È Õðé çÆ î¿× òÆ òøç é¶ À¹áÅÂÆÍ Õ¹¾Þ î˺ìð» é¶ À¹çï¯× ç¶ êÅäÆ éÅñ Ãì¿èå î¹¾ÇçÁÅ ç¶ Ôñ ñÂÆ ÃÈìÅÂÆ ×ðÅÀ¹ºâ òÅàð ÁæÅðàÆ ìäÅÀ¹ä çÆ òÆ î¿× ÕÆåÆÍ

          îÆÇà¿× Çò¾Ú ÇõÇÖÁÅ î¿åðÆ ú.êÆ. ïéÆ, î°µÖ î¿åðÆ ç¶ îÆâÆÁÅ ÃñÅÔÕÅð ðòÆé á°ÕðÅñ, ÁÅìÕÅðÆ å¶ Õð ÕÇîôéð Çòò¶Õ êÌåÅê ÇÿØ, î°µÖ î¿åðÆ ç¶ Çòô¶ô êÌî°µÖ ÃÕµåð ×°ðÇÕðå ÇÕðêÅñ ÇÿØ, î°µÖ î¿åðÆ ç¶ òèÆÕ êÌî°µÖ ÃÕµåð ÃÌÆ ×ðÆô ÇçÁÅñé 寺 ÇÂñÅòÅ ÃéÁå Áå¶ òêÅðÆ ÁËïÃƶôé» éÅñ Ãì¿èå î˺ìð ÔÅ÷ð ÃéÍ

Videos
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਸੀ.ਈ.ਉ ਪੰਜਾਬ

ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਸੀ.ਈ.ਉ ਪੰਜਾਬ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ

ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 3000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 3000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਧਨਾਢ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ 3 ਕਿੱਲੋ 400 ਗਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਧਨਾਢ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ 3 ਕਿੱਲੋ 400 ਗਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਵਓਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਵਓਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ-ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ-ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ