ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

Ú¯ä ÕÇîôé íÅðå ò¼ñ¯º ÁÅî Ú¯ä» ç¶ î¼ç¶é÷ð ÁÇèÕÅðÆÁ» ç¶ åìÅçñ¶ Áå¶ åÅÇÂéÅåÆÁ» Ãì³èÆ Ô°Õî ÜÅðÆ

BH ëðòðÆ B@AI å¼Õ åìÅçñ¶ Áå¶ åÅÇÂéÅåÆÁ» î°Õ³îñ Õðé ç¶ Ô°Õî

Ú³âÆ×ó·, CA ÜéòðÆ : Ú¯ä ÕÇîôé íÅðå ò¼ñ¯º ÁÅî Ú¯ä» B@AI ç¶ î¼ç¶é÷ð ÁÇèÕÅðÆÁ» ç¶ åìÅçñ¶ Áå¶ åÇÂéÅåÆÁ» Ãì³èÆ Ô°Õî ÜÅðÆ Õð ê³ÜÅì ÃðÕÅð ù í¶Ü Çç¼å¶ Ôé Í ÜÅðÆ Ô°Õî» Áé°ÃÅð BH ëðòðÆ B@AI å¼Õ åìÅçñ¶ Áå¶ åÅÇÂéÅåÆÁ» çÅ Õ³î Ãì³èå ðÅÜ ÃðÕÅð ò¼ñ¯º î°Õ³îñ Õð ÇñÁÅ ÜÅò¶Í

 ÇÂà Ãì³èÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç³ÇçÁ» î°Ö Ú¯ä ÁøÃð ê³ÜÅì âÅ. ÁËà Õð°äÅ ðÅܱ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂé·» Ô°Õî» Áé°ÃÅð ÇÜÔó¶ ÁÇèÕÅðÆ Ú¯ä» ç¶ Õ³î éÅñ ÇÃ¼è¶ å½ð Òå¶ Ü°ó¶ ԯ¶ Ôé À°éÅ ù ÁÅêä¶ ÁÅêä¶ ×ÌÇÔ Ç÷ñ·¶ Çò¼Ú åÅÇÂéÅå éÅ ÕÆåÅ ÜÅò¶ Áå¶ ìÆå¶ ñ³î¶ Ã 寺 ÇÂÕ ÔÆ Ç÷ñ·¶ Çò¼Ú åÅÇÂéÅå ÁÇèÕÅðÆÁ» ù òÆ ìçñ Çç¼åÅ ÜÅò¶Í

À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÕÇîôé é¶ ÇÂÔ òÆ øËÃñÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ÇÜé·» ÁÇèÕÅðÆÁÅ ç¶ î½Ü±çÅ Çéï°ÕåÆ ÃæÅé Òå¶ Çå³é ÃÅñ CA îÂÆ B@AI ù ê±ð¶ Ô¯ä¶ Ôé À°é·Å ù òÆ ìçñ Çç¼åÅ ÜÅò¶Í

î¼°Ö Ú¯ä ÁøÃð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂé·» Ô°Õî» ù ñÅ×± Õðé Ã ÇÂà ׼ñ çÅ Çòô¶ô ÇèÁÅé ð¼ÇÖÁÅ ÜÅò¶ ÇÕ Ç÷ñ·Å Ú¯ä ÁëÃð/ÇðàðÇé³× ÁëÃð/ ¶.ÁÅð.ú/ ê°Çñà dzÃêËÕàð/Ãì dzÃêËÕàð Áå¶ ÇÂà 寺 À°êðñ¶ ÁÔ°ç¶ Òå¶ åÅÇÂéÅå ÁÇèÕÅðÆ ÁÅêä¶ ×ÌÇÔ Ç÷ñ·¶ Çò¼Ú åÅÇÂéÅå éÅ Ô¯ò¶ Áå¶ éÅ ÔÆ À°Ô CA îÂÆ B@AG 寺 êÇÔñ» Ô¯ÂÆ ÇÕö òÆ ÁÅî Ú¯ä/ Ç÷îéÆ Ú¯ä ç½ðÅé î½Ü±çÅ ÇâÀ±àÆ ÃæÅé òÅñ¶ ÇòèÅé ÃíÅ ÔñÕ¶/Ç÷ñ·¶ Çò¼Ú åÅÇÂéÅå ÇðÔÅ Ô¯ò¶Í

âÅ. ðÅܱ ÇÂÔ Ô°Õî Çòô¶ô Ú¯ä ÇâÀ±àÆ ÇéíÅÁ ðÔ¶ ÁÇèÕÅðÆ ÇÜò¶º ÇÕ Ç÷ñ·Å Ú¯ä ÁëÃð,òèÆÕ Ç÷ñ·Å Ú¯ä ÁøÃð, ÁÅð.ú/¶.ÁÅð.ú.,ÂÆ.ÁÅð.ú/¶.ÂÆ.ÁÅð.ú, Ú¯ä éÅñ Ãì³èå Õ³î ñÂÆ åÅÇÂéÅå é¯âñ ÁëÃð, Ç÷ñ·¶ ç¶ ÁÇèÕÅðÆ ÇÜò¶º ÇÕ Â¶.âÆ.ÁËî/ÁËÃ.âÆ.ÁËî.,ÇâêàÆ Õ°ñËÕàð/Ü°ÁÅdzà Õ°ÿËÕàð, åÇÔÃÆñçÅð , ìñÅÕ ÇòÕÅà ÁëÃð Áå¶ ÇÂé·» ÁÔ°ÇçÁ» ç¶ ìðÅìð ç¶ ÁÔ°ç¶ Òå¶ åÅÇÂéÅå ÁÆèÕÅðÆÁ» å¶ ñÅ×± Ô¯ä׶Í

ÇÂö åð·» ÇÂÔ Ô°Õî ê°Çñà ÁÇèÕÅðÆ ÇÜòº¶ ÇÕ ð¶ºÜ ÁÅÂÆ.ÜÆ.,âÆ.ÁÅÂÆ.ÜÆ., Ãà¶à ÁÅðîâ ê°ÇñÃ ç¶ Õî»âð,ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ.,ÁËÃ.êÆ., òèÆÕ ÁËÃ.êÆ. åÇÔÃÆñ ê°Çñà î°ÖÆ, ÁËÃ.ÁËÚ.ú.,dzÃêËÕàð, Ãì dzÃêËÕàð,ÁÅð.ÁÅÂÆ.,ÃÅðܶºà  î¶Üð Áå¶ ÇÂÃ ç¶ ìðÅìð ç¶ ÃÅð¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» å¶ òÆ ñÅ×± Ô¯ä׶Í

À°é» ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇèÕÅðÆÁ» çÅ ÇâÀ±àÆ ÃæÅé Òå¶ åÅÇÂéÅåÆ çÅ Çå³é ÃÅñ Ãî» ÕËñÕ±ñ¶à Õðé Ã  êç À°éåÆ ç¶ Ã ù òÆ Çò¼Ú ÔÆ Ç×äéÅ ÔËÍÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÜé·» ÁÇèÕÅðÆÁ» ç öòÅ î°ÕåÆ Çò¼Ú F îÔÆé¶ çÅ ÃîÅ ìÕÅÇÂÁÅ ðÇÔ³çÅ ÔË À°é·» çÆ Ú¯ä ÇâÀ±àÆ éÔƺ ñ×ÅÂÆ ÜÅò¶×Æ,ÇÜé·Å ÁÇèÕÅðÆÁ»/ÕðîÚÅðÆÁ» ÇõñÅø ÁêðÅÇèÕ îÅîñ¶ ñ³Çìå Ôé Ü» ÇÜé·» é°³ é½ÕðÆ ÇòÚ ÁËÕÃàËéôé Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔË, À°é·Å ù Ú¯ä Áîñ Çò¼Ú ôÅîñ éÅ ÕÆåÅ ÜÅò¶Í

ÇÂÔ Ô°Õî ðÅÜ ç¶ î°¼Ö çëåð Áå¶ î¼°Ö Ú¯ä ÁøÃð ç¶ çëåð Çò¼Ú åÅÇÂéÅå ÁÇèÕÅðÆÁ» å¶ ñÅ×± éÔƺ Ô¯ä׶ Áå¶ Ú¯ä Áîñ Çò¼Ú ôÅîñ ÃÅð¶ ÁÇèÕÅðÆ éÅîÜç×Æ ê¼åð çÅÖñ Õðé çÆ ÇîåÆ å¯º ç¯ Ççé ìÅÁç ÇÂÔ Ø¯ôäÅ ê¼åð íð Õ¶ Ãì³èå Ç÷ñ·Å Ú¯ä ÁëÃð ù  ç¶ä׶ ÇÕ Ú¯ä ñó ðÔ¶ Ü» ðÅÜ/Ç÷ñ·¶ çÆÁ» êÌî°¼Ö ÇÃÁÅÃÆ ôÖôÆÁå» Çò¼Ú¯º ÇÕö ÇÂÕ çÅ òÆ é¶óñÅ Çðôå¶çÅð éÔƺ Ô» Áå¶ éÅ ÔÆ î¶ð¶ ÇõÿÅø ÇÕö òÆ ÁçÅñå Çò¼Ú Õ¯ÂÆ ë½ÜçÅðÆ Õ¶Ã ñ³Çìå  ÔË Í  

Videos
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਸੀ.ਈ.ਉ ਪੰਜਾਬ

ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਸੀ.ਈ.ਉ ਪੰਜਾਬ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ

ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 3000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 3000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਧਨਾਢ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ 3 ਕਿੱਲੋ 400 ਗਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਧਨਾਢ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ 3 ਕਿੱਲੋ 400 ਗਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਵਓਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਵਓਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ-ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ-ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ