ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ê³ÜÅì ç¶ î¹¾Ö î¿åðÆ ò¾ñ¯º ÃÈì¶ ç¶ Ã¿Õà Çò¾Ú ÇØð¶ ÁŬ À¹åêÅåÕ» ñÂÆ êÇÔñÕçîÆÁ» çÅ ÁËñÅé

ÁŬ À¹åêÅåÕ» ù íÅó¶ ñÂÆ ÃìÇÃâÆ î¹Ô¾ÂÆÁÅ ÕðòÅÀ¹ä òÅÃå¶ ê³ÜÅì ÁË×ð¯ À¹çï¯× ÕÅðê¯ð¶ôé ù E Õð¯ó ð¹ê¶ ÜÅðÆ

Ú¿âÆ×ó·, B ëðòðÆ:

          ÃÈì¶ ç¶ Ã¿Õà Çò¾Ú ÇØð¶ ÁŬ À¹åêÅçÕ» çÆ îçç Õðé ç¶ òÅÃå¶ ê³ÜÅì ç¶ î¹¾Ö î¿åðÆ ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø é¶ ê³ÜÅì 寺 ìÅÔð ÁÅêäÆ ëÃñ ç¶ î¿âÆÕðé òÅÃå¶ ÁŬ À¹åêÅåÕ» ù ëÃñ çÆ ã¯ÁÅ-ã¹ÁÅÂÆ òÅÃå¶ ÃìÇÃâÆ î¹Ô¾ÂÆÁÅ ÕðòÅÀ¹ä òÅÃå¶ E Õð¯ó ð¹ê¶ ÜÅðÆ Õðé ç¶ Ô¹Õî Çç¾å¶ ÔéÍ

          ÁŬ À¹åêÅåÕ ÇÕÃÅé» ç¶ Ãîðæé Çò¾Ú ÇÃñÇÃñ¶òÅð Õçî üÕä çÅ ÁËñÅé Õðç¶ Ô¯Â¶ ê³ÜÅì ç¶ î¹¾Ö î¿åðÆ é¶ ÁŬ À¹åêÅçÕ» çÆ îçç òÅÃå¶ Ôð ÿíò Õçî üÕä ñÂÆ Ö¶åÆìÅóÆ ÇòíÅ× ù Çéðç¶ô Çç¾å¶ Ôé å» Ü¯ À¹Ô ÁÅêäÆ ëÃñ çÅ òèÆÁÅ íÅÁ êÌÅêå Õð ÃÕäÍ À¹é·» é¶ íÅóÅ ÃìÇÃâÆ çÆ îçç éÅñ ÁŬ çÆ ëÃñ çÆ ìðÅîç òÅÃå¶ Õçî üÕä ñÂÆ òÆ Ãì¿èå ÇòíÅ× ù Çéðç¶ô Çç¾å¶ ÔéÍ ÇÂà òÅÃå¶ ÕËêàé ÁîÇð¿çð ÇÃ¿Ø çÆ ÃðÕÅð ê³ÜÅì ÁË×ð¯ À¹çï¯× ÕÅðê¯ð¶ôé ù ã¯ÁÅ-ã¹ÁÅÂÆ Ãì¿èÆ ÃìÇÃâÆ ÜÅðÆ Õð ðÔÆ þÍ

          î¹¾Ö î¿åðÆ é¶ Çîâ-â¶-îÆñ Áå¶ Á»×äòÅóÆ Çò¾Ú ÇåÁÅð ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ í¯Üé Çò¾Ú òð寺 ñÂÆ ÇÕÃÅé» å¯º ÁŬÁ» çÆ ÇþèÆ ÖðÆç Õðé òÅÃå¶ ÃÕÈñ ÇþÇÖÁÅ Áå¶ Ü¶ñ· ÇòíÅ×» ù êÇÔñ» ÔÆ Ô¹Õî ÜÅðÆ ÕÆå¶ Ô¯Â¶ ÔéÍ ÇÕÃÅé íÅÂÆÚÅð¶ çÆ Õ¯ÂÆ òÆ îçç Õðé Çò¾Ú Õ¶ºçð ÃðÕÅð ç¶ ÁÃëñ ðÇÔä ç¶ éåÆܶ ò¾Ü¯º ÁŬ À¹åêÅåÕ» ç¶ Ã¿Õà Çò¾Ú ÇØðä Óå¶ î¹¾Ö î¿åðÆ é¶ ×¿íÆð ÇÚ¿åÅ êÌ×àÅÂÆ þÍ

          ê³ÜÅì Çò¾Ú Ôð ÃÅñ åÕðÆìé ÇÂ¾Õ ñ¾Ö þÕàÁð ðÕì¶ Óå¶ ÁŬÁ» çÆ ÇìÜÅÂÆ ÕÆåÆ Ü»çÆ þ ÇÜà éÅñ åÕðÆìé BE ñ¾Ö àé çÅ À¹åêÅçé Ô¹¿çÅ þÍ ÇêÛñ¶ Çå¿é ÃÅñ» 寺 ÁŬ çÅ íÅÁ ؾàä ÕÅðé ÁŬ À¹åêÅçÕ Ãî¾ÇÃÁÅò» çÅ ÃÅÔîäÅ Õð ðÔ¶ ÔéÍ

          î¹¾Ö î¿åðÆ é¶ ÁŬ À¹åêÅåÕ» çÆ îçç òÅÃå¶ À¹çï¯× 寺 òÆ Ãîðæé çÆ î¿× ÕÆåÆ þÍ òèÆÕ î¹¾Ö ÃÕ¾åð (ÇòÕÅÃ) ÇòôòÜÆå Ö¿éÅ ç¶ Áé¹ÃÅð ÇÂÃÕ¯é, ìÅñÅÜÆ ëÈâ÷ Çñ. Áå¶ ×¯çð¶Ü àÅÂÆÃé ëÈâ÷ Çñ. é» ç¶ ÁŬ êÌÅÃËÇÃ¿× ç¶ B êñ»à Û¶åÆ ÔÆ ÁŬÁ» çÆ êÌÅÃËÇÃ¿× ô¹ðÈ Õð ç¶ä×¶Í ÇÂé·» çÅ àÆÚÅ ÇÂà ÃÆ÷é ç½ðÅé åÕðÆìé CE@@@ àé çÆ êÌÅÃËÇÃ¿× Õðé çÅ ÔËÍ

---------

 

 

Videos
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਸੀ.ਈ.ਉ ਪੰਜਾਬ

ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਸੀ.ਈ.ਉ ਪੰਜਾਬ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ

ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 3000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 3000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਧਨਾਢ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ 3 ਕਿੱਲੋ 400 ਗਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਧਨਾਢ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ 3 ਕਿੱਲੋ 400 ਗਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਵਓਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਵਓਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ-ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ-ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
post-image
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ